Chiếc Bè

Ngày đăng: 10-09-2011 | Lượt xem: 2599

Chiếc bè

Có người kia đi đến một vùng nước rộng, thấy mé mình đứng rất nguy hiểm và ghê sợ, còn mé bên kia thì yên ổn và hiền lành.

Muốn qua đó thì lại không cầu. Anh ta bèn nghĩ cách bẻ cây làm tạm một chiếc bè để vượt sông. Sau khi đến mé bên kia, anh ta nghĩ nhờ chiếc bè nầy mà qua được bên nầy, nên anh ta luôn luôn đội chiếc bè trên đầu để giữ gìn nó.

– Hỡi các tì khưu, người ấy có đối xử đúng với chiếc bè của anh ta không?

– Thưa Thế Tôn không ạ!

– Vậy thì người ấy đối xử chiếc bè như thế nào cho phải lẻ? Phải chăng nhờ nó mà ta qua được mé bên kia, bây giờ ta không còn cần dùng đến nó nữa thì hãy để yên nó bên mé sông hoặc thả trôi theo dòng nước mà đừng lưu luyến gì đến nó nữa. Như thế mới đúng lẽ! Giáo lý của Ta cũng chẳng khác gì chiếc bè trên đây. Như vậy rồi các Ngươi cũng phải vứt bỏ giáo lý ấy đi khi các Ngươi đã giác ngộ… Cả những Thiện Ác nữa …cũng cần phải vứt bỏ hết.

Nguồn: Vườn Thiền

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *