Tôn Chỉ Đạo Cao Đài

Ngày đăng: 03-10-2010 | Lượt xem: 3030
 
TÔN CHỈ ĐẠO CAO ĐÀI
 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thường gọi tắt là Đạo Cao Đài, là một nền Tân Tôn Giáo được Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ dùng huyền diệu cơ bút sáng lập tại Việt Nam vào ngày Rằm tháng Mười năm Bính Dần, tức 19-11-1926, tại tỉnh Tây Ninh. Tôn chỉ của Đạo Cao Đài được ghi rõ ở phần đầu của bài Sớ Văn Thượng Tấu, nội dung như sau:  “Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt”. Tam Giáo gồm có: Phật Giáo, Tiên Giáo, Nho Giáo.
Ngũ Chi gồm có: Phật Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Thần Đạo, Nhơn Đạo. Tôn chỉ nầy cũng đã được Quí Vị Tiền Khai nói lên trong Tờ Khai Đạo gửi cho Nhà Cầm Quyền Pháp trước ngày làm Lễ Khai Đạo. Câu Tam Giáo qui nguyên, Ngũ Chi phục nhứt có nghĩa là 3 nền Tôn Giáo (Nho, Thích, Lão) ở vùng Á Đông và 5 nhánh Đạo (Phật, Tiên, Thánh, Thần, Nhơn) ở toàn thế giới đều qui về một Gốc là Đức Thượng Đế. Trong Nhị Kỳ Phổ Độ:
Giáo Chủ của Đạo Phật là Đức Phật Thích Ca.
– Giáo Chủ của Đạo Tiên là Đức  Lão Tử.
– Giáo Chủ của Đạo Nho là Đức Khổng Tử.

Nay trong thời Tam Kỳ Phổ Độ, để tránh sự chia rẽ giữa các Tôn Giáo, Đức Chí Tôn hiệp cả 3 Tam Giáo trên lại thành một nền Đại Đạo, gọi là Đạo Cao Đài, do chính Đức Chí Tôn làm Giáo Chủ. Do vậy mà trong Phật Mẫu Chơn Kinh có câu:  

“Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu,
             Hiệp qui Tam Giáo hữu cầu chí chơn.”

Về phần hữu vi, Đức Chí Tôn giao quyền chuởng quản Đạo Cao Đài cho một HỘI THÁNH gồm có quí vị Chức Sắc Thiên Phong, do chính Đức Chí Tôn hoặc Đức Lý Đại Tiên Trưởng thay mặt Đức Chí Tôn giáng cơ ban phẩm. Ban phẩm cho những Chức Sắc Thiên Phong, Đức Chí Tôn không phải căn cứ trên địa vị xã hội nơi mặt thế mà căn cứ trên nguyên căn của Chơn Linh mỗi vị khi lãnh lịnh Ngọc Hư  Cung đầu kiếp xuống trần.  Về phần vô vi, Đức Chí Tôn giao quyền chưởng quản Cơ Đạo cho ba Đấng Thiêng Liêng gọi chung là Tam Trấn Oai Nghiêm: 
Nhứt Trấn Oai Nghiêm: Đức Lý Đại Tiên Trưởng, cầm quyền Tiên Giáo.
– Nhị Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Âm Bồ Tát, cầm quyền Phật Giáo.
– Tam Trấn Oai Nghiêm: Đức Quan Thánh Đế Quân, cầm quyền Nho Giáo.
Ngoài ra, Đức Lý Đại Tiên Trưởng còn được Đức Chí Tôn phân công làm Giáo Tông vô vi của Cơ Đạo. 
– Quyền Giáo Tông Hữu Hình là Đức Lê Văn Trung, chưởng quản Cửu Trùng Đài, lo về Hành Chánh Đạo.
– Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chưởng quản Hiệp Thiện Đài, lo về Luật Pháp của Đạo.

 Hiền Tài  Nguyễn Trung Đạo tổng hợp

Bài viết khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *