Ngày cuối cùng – cơ chuyển thế Ngày đăng: 20-12-2012 | Lượt xem: 3538

  Ngày cuối cùng – Cơ chuyển thế (Dưới đây cơ bút của Vị Đại Tiên Hồng Quang Giáng cơ  ban cho  vào năm 1970) Thương Nhân loại đã kề miệng hố, Động lòng, đây tiết lộ đôi hàng; Để cho Bá tánh biết đàng, Tránh cơn nguy biến: muôn ngàn khổ đau.