Dinar vàng Ngày đăng: 04-11-2012 | Lượt xem: 2975

   Lo danh vọng, hao mòn thân thể, Ham làm giàu, của để bằng non; Một mai nhắm mắt đâu còn Đem vàng chuộc mạng, đổi lòn đặng chăng? Kinh Sám Hối