Biết rõ chữ “nghĩa” Ngày đăng: 17-06-2012 | Lượt xem: 2369

  Hoa Hâm chạy loạn, cùng đi với một bọn sáu bảy người. Giữa đường gặp một người lại cũng chạy loạn, đến kêu nài, xin nhập bọn. Chúng lấy làm ái ngại, thuận cho. Một mình Hoa Hâm nói: “Không nên, đang bước nguy hiểm, sinh, tử, hoạ, phúc có nhau, ta đi bấy […]