Tìm hiểu Đấng Giáo Chủ Đạo Cao Đài Ngày đăng: 27-01-2012 | Lượt xem: 3462

    Xưa nay mỗi Tôn giáo ra đời đều có một vị Giáo Chủ của Tôn giáo đó. Như: Đạo Phật có Đức Thích Ca Mâu Ni, Đạo Lão có Đức Lão Tử, Đạo Khổng có Đức Khổng Phu Tử, Đạo Thiên Chúa có Đức Chúa Jésus, Đạo Hồi có Đức MaHoMet v.v… Mỗi […]